Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer

Voor onze leveringen en diensten, ook voor informatie en advies, gelden uitsluitend de hierna genoemde bepalingen. Wanneer de algemene voorwaarden worden toegepast op een transactie met de klant, dan gelden deze ook voor alle verdere transacties tussen de klant en ons, voor zover niet schriftelijk andere afspraken worden vastgelegd. Door aanname van het geleverde product of andere diensten wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden. Voorwaarden van de klant zijn alleen geldig wanneer en voor zover wij deze uitdrukkelijk schriftelijk accepteren. Het uitblijven van een reactie onzerzijds op dergelijke aangepaste voorwaarden geldt uitdrukkelijk niet als erkenning of toestemming, ook niet bij toekomstige overeenkomsten.

2. Offerte, afsluiten contract, leveromvang, aanschaf
2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. Het zijn uitnodigingen tot een bestelling. Een contract komt – ook bij een lopend handelscontract – pas tot stand, wanneer wij de bestelling van de klant schriftelijk bevestigen. Bij een onmiddellijke bestelling kan deze bevestiging worden vervangen door een factuur.
2.2 Alle overeenkomsten, extra afspraken, toezeggingen en wijzigingen in het contract dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de wijziging van de clausule over de vereiste schriftelijke vorm.
2.3 Wij behouden ons het recht voor om, in termen van aantallen of gewicht, ten opzichte van het bestelvolume tot 5% meer of minder te leveren.
2.4 Wanneer de afname of de verzending van de goederen door toedoen van de klant wordt vertraagd, behouden wij ons het recht voor om na een uiterste termijn van 14 dagen ofwel directe betaling te eisen, ofwel het contract te ontbinden, ofwel de naleving ervan af te wijzen en in plaats van het volledige bedrag een schadevergoeding te eisen. Het bepalen van de termijn dient schriftelijk te geschieden. In het geval van een schadevergoedingseis bedraagt de te betalen schadevergoeding tenminste 10% van de netto leverprijs. Het bepalen van een ander schadebedrag blijft voorbehouden.

3. Levering, levertijd, leveringsvertraging
3.1 Wij leveren vanaf het magazijn in Kamp-Lintfort (D) inclusief verpakking op basis van de op dat moment geldende algemene prijslijst. Voor zover geen andere schriftelijke afspraken worden gemaakt, geschiedt verzending door ons onverzekerd en op risico van de klant. De keuze van transportroute en transportmiddel blijft ons voorbehouden.
3.2 Het risico op schade of verlies door overmacht komt voor rekening van de klant op het moment van de overdracht van de te leveren goederen aan de klant, de expediteur, de vervoerder of andere tot uitvoering van de verzending aangewezen bedrijven, maar uiterlijk bij het verlaten van ons terrein, ons magazijn of onze vestiging.
3.3 Wanneer de verzending wordt vertraagd doordat wij, als gevolg van een volledige of gedeeltelijke betalingsachterstand of door andersoortig toedoen van de klant, gebruik maken van het retentierecht, komt dit risico uiterlijk vanaf de datum van mededeling van de gereedheid voor verzending bij de klant te liggen.
3.4 Bindende levertermijnen en –tijdstippen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te worden gekomen. Bij niet-bindende en globale (ca., ongeveer, etc.) levertermijnen en –tijdstippen proberen wij deze naar beste vermogen na te komen.
3.5 Wij behouden ons het recht voor om goederen en diensten in fasen te leveren. Leveringen voor het aflopen van de levertermijn zijn toegestaan. Wanneer de levering is vertraagd, dient de klant ons in eerste instantie een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verstrijkt deze zonder resultaat, dan kan de klant zich beroepen op de bepalingen in de paragrafen 280, 281, 284, 286 en 323 van het Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Schadevergoeding op grond van wanprestatie – om welke reden dan ook – is enkel mogelijk op grond van de bepalingen in clausule 7.
3.6 Bij leveringsvertraging van goederen of diensten door overmacht of door omstandigheden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zullen wij onze klanten onmiddellijk schriftelijk informeren. In dat geval behouden wij ons het recht voor om de levertermijn met de duur van de verhindering te verlengen of vanwege het nog niet nagekomen deel volledig of deels afstand te doen van het contract, voor zover wij onze informatieplicht zijn nagekomen. Onder overmacht vallen staking, uitsluiting, overheidsingrepen, energie- en grondstoftekorten, transportknelpunten buiten onze schuld en belemmeringen voor de bedrijfsactiviteit buiten onze schuld, bijvoorbeeld door brand, water- of machineschade en alle overige belemmeringen waarbij de schuld bij objectieve beschouwing niet aan ons kan worden toegewezen.
3.7 Is een levertermijn of een levertijd bindend overeengekomen en wordt de overeengekomen levertermijn of levertijd op grond van genoemde oorzaken in paragraaf 3.6 met meer dan acht weken overschreden, dan heeft de klant het recht om vanwege het nog niet nagekomen deel afstand te doen van het contract.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Wij behouden ons het eigendom van alle geleverde waren voor, totdat door de klant aan de betalingsverplichtingen en aan alle overige voorwaarden die uit de lopende overeenkomst voortvloeien, is voldaan. De klant is bevoegd om de geleverde waren op behoorlijke wijze in het handelsverkeer te gebruiken, zolang hij niet in gebreke is. Bij beslaglegging of andere ingrepen van derden dient de klant ons onmiddellijk in te lichten en de derde(n) onmiddellijk op ons eigendomsvoorbehoud te wijzen.
4.2 Bij handelen in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij verzaking van betaling, zijn wij - zonder vooraf het contract te hoeven verbreken - bevoegd tot het terugnemen van de goederen onder voorbehoud; de klant is in dit geval zonder meer verplicht tot teruggave. Ter vaststelling van de voorraad van de door ons geleverde goederen zijn wij binnen de normale kantoortijden te allen tijde bevoegd om de kantoorruimten van de klant te betreden. Bij de terugname van goederen onder voorbehoud kan het contract alleen worden verbroken wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd of door wettelijke voorschriften wordt afgedwongen.
4.3 De koper draagt nu reeds alle vorderingen die uit de doorverkoop voortvloeien, inclusief de verzekeringsuitkering, bij voorbaat aan ons over. Wij nemen deze overdracht aan. Wanneer de waarde van onze borgsom 120 % van het totale bedrag van de gewaarborgde vordering overstijgt, zijn wij op verzoek van de klant verplicht om onderpand ter waarde van het overstijgende bedrag vrij te geven.

5. Garantie
5.1 Voor aanwijsbare mankementen aan of in materiaal, vervaardiging en productie bieden wij – voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een garantie over een periode van een jaar. De eenjarige verjaringstermijn geldt ook voor samenloop van rechten door onrechtmatig handelen en voor eventuele claims door schade als gevolg van de mankementen.
5.2 Onze aansprakelijkheid beperkt zich naar onze keuze tot reparatie, levering van vervangende onderdelen of terugname van delen van de geleverde goederen tegen creditnota. Voor zover een door ons uitgevoerde reparatie mislukt of een levering van vervangende onderdelen onmogelijk is, kan de klant met betrekking tot de gebrekkige goederen de verlaging van de verkoopprijs (reductie) of een terugbetaling van het verkoopbedrag tegen teruggave van de goederen (koopvernietiging) vorderen. Met het begrip 'goederen' wordt in deze bepaling niet de volledige levering bedoeld, maar alleen het individuele, gebrekkige onderdeel.
5.3 Bij terugname tegen creditnota dient de klant voor de terugzending een retourformulier in te vullen en naar ons op te sturen. De klant ontvangt hierna van ons een orderbevestiging en een bijbehorende zegel, welke voor de terugzending dient te worden gebruikt. De verkoopverpakking van de geretourneerde goederen dient zich in een behoorlijke toestand te bevinden.
5.4 Terugzendingen van zendingen zonder gebreken of in de originele verpakking zijn principieel uitgesloten en worden door ons niet tegen creditnota aangenomen, tenzij de terugzending vooraf door ons is goedgekeurd en onder berekening van administratiekosten ter hoogte van 20% van de waarde van de goederen. De terugzending dient voor ons zonder kosten (franco huis), in de originele verpakking en in ongeschonden staat te geschieden. Voor het overige gelden de reclamatievoorwaarden op de op dat moment geldende Despec-prijslijst.
5.5 Ten aanzien van zichtbare gebreken dient door de klant onmiddellijk, maar uiterlijk 2 dagen na levering schriftelijk bezwaar te worden ingediend. Ten aanzien van bij levering zichtbare gebreken dient bovendien bij het transportbedrijf bezwaar te worden gemaakt; deze gebreken dienen door het transportbedrijf te worden geregistreerd. Een te laat ingediend bezwaar sluit elke garantieclaim van de klant uit. Voor zover onjuistheden in geleverde aantallen of het gewicht van de levering reeds bij levering zichtbaar waren, dient de klant deze onjuistheden bij ontvangst aan het transportbedrijf te melden en deze melding schriftelijk te laten vastleggen.
5.6 Op overig plichtsverzuim dient voor het invorderen van verdere rechten door de klant onmiddellijk schriftelijk te worden gewezen, onder inhouding van een redelijke reageertermijn.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Wanneer de periode tussen afsluiting van de overeenkomst en levering meer dan vier maanden bedraagt, hebben wij het recht om de vergoeding eenzijdig redelijkerwijs te verhogen (§315 BGB) bij verhoging van de aanschafkosten van materiaal, van loon- en loonnevenkosten, energiekosten en kosten als gevolg van milieuvoorschriften.
6.2 Onze rekeningen zijn vereffenbaar bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op aftrek.
6.3 De klant belandt ook zonder aanmaning binnen 14 dagen na levering in verzaking van betaling.
6.4 Bij ingang van de verzaking van betaling wordt een rente van 8% bovenop de geldende basisrente in rekening gebracht. De invordering van een hogere schade blijft voorbehouden.
6.5 Een retentie- of compensatierecht van de klant bestaat alleen in het geval van tegenvorderingen die niet betwist zijn of kracht van gewijsde hebben.

7. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid
7.1 Wij zijn volledig aansprakelijk voor plichtsverzuim door eigen opzet of grove nalatigheid en door opzet of grove nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerders, evenals voor het schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen en in het geval van toerekenbare onmogelijkheid of aanzienlijk verzuim van de verplichtingen. Verder zijn wij volledig aansprakelijk in het geval van schending van leven, lichaam en gezondheid, ook door toedoen van wettelijke vertegenwoordigers en uitvoerders. Dit geldt ook, voor zover wij garantie voor de kwaliteit van onze goederen of de succesvolle levering van diensten hebben gegeven en bij aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet (dt. Produkthaftungsgesetz).
7.2 Zijn wij niet aansprakelijk volgens bepaling 7.1, dan zijn wij voor alle wegens plichtsverzuim door schuld tegen ons gerichte schadevergoedingseisen op basis van de betrokken overeenkomst op om het even welke rechtsgrond niet aansprakelijk in het geval van lichte nalatigheid.
7.3 Wij zijn te allen tijde alleen verantwoordelijk voor de gebruikelijke onvoorziene schade. Aansprakelijkheid voor middellijke schade en schade als gevolg van gebreken is uitgesloten, voor zover wij niet een wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden of ons het verwijt treft van plichtsverzuim door opzet of grove nalatigheid. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.


8. Plaats van nakoming, rechtsgebied, toepasselijk recht
8.1 De plaats van nakoming voor alle contractuele verplichtingen en het exclusieve rechtsgebied voor alle geschillen is de voor de vestigingsplaats van onze onderneming bevoegde rechtbank. Wij hebben echter ook het recht om de klant bij de bevoegde rechtbank in zijn of haar vestigingsplaats aan te klagen.
8.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

9. Bepaling nietig, ongeldig of onuitvoerbaar
9.1 Wanneer een bepaling in deze voorwaarden volledig of deels ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De ongeldige bepaling dient door een bepaling te worden vervangen die in economisch en wettelijk opzicht zoveel mogelijk in overeenstemming is met het beoogde doel.

Producten filteren